Algemene Voorwaarden

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen “Old Fisherman’s Corner” staande en gelegen aan de R. Da Igreja Velha em Albufeira.

In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit en degenen die gebruik maken van het object met betrekking tot de huur van de vakantiewoning. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht je (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar je verwijst of die door jou worden gebruikt van de hand. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Wij behouden het recht om ten allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

Na de reservering, ontvang je van ons een bevestiging, de voorwaarden en de bijhorende betalingsbevestiging. Je wordt verzocht deze mail op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden aan ons mede te delen. Indien je binnen twee dagen na het verrichten van de reservering nog geen bevestiging van ons hebt gehad, verzoeken wij om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Er komt een overeenkomst tussen jou en ons op het moment dat wij de reservering aan je hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW volgens Nederlands recht.

Voor de betalingen bij Old Fisherman’s Corner gelden de volgende voorwaarden:
Betalingen dienen voldaan te worden middels online betaling. De betaling is het huurbedrag met de daarbijhorende borg. Je kunt de boeking betalen met iDEAL, Bancontact, Giropay, Multibanco en Creditcard.

Indien je als huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de reservering wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht om daaraan mee te werken. Het is onze vrije keuze of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In het beginsel kunnen wijzigingen die binnen 2 weken voor aankomst gewenst zijn niet worden toegestaan. Indien je als huurder na de totstandkoming van de verblijfsperiode wilt wijzigen naar een andere periode, gelden de annulerings bepalingen zoals vermeld onder artikel 5. Onder een andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.

Annulering door de huurder dient altijd per e-mail te worden aangegeven. Hiervoor gelden bij ons de volgende voorwaarden:

 • Annulering tot 7 dagen voor de dag van aankomst is kosteloos. Tussen 7 dagen tot 24 uur voor de dag en inchecktijd van aankomst ben je 50% van de huursom verschuldigd, daarna 100%.
 • Als er reis- of verblijfsbeperkingen van overheidswege zijn opgelegd of/en ten aanzien van een positieve COVID-19 test ben je kosteloos gesteld bij annulering tot 24 uur voor de boekingsdatum. Daarna ben je 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering vanaf onze zijde (overmacht) worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd op de rekening waarmee de boeking betaald is.
 • De sleutel is te verkrijgen op adres van het vakantiehuisje zelf, of door een code die je van ons ontvangt. Informatie hierover staat in de mail die je ontvangt.
 • De sleutel van de vakantiewoningen worden door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van 150 euro.
 • Alle kosten die ontstaan doordat je de woning niet op tijd oplevert, kunnen wij op je verhalen. Alle goederen die wij aantreffen na je vertrek, zullen wij voor korte tijd bewaren en je hierover informeren.

Voor het verblijf gelden de volgende incheck/uitchecktijden, te weten:

 • Inchecktijd vanaf 15:00
 • Uitchecktijd voor 10:00

Van de huurder en overige gebruikers wordt verwacht dat deze zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goede huurders gedragen.

 • De vakantiewoning is rookvrij. De buitenruimte is geschikt om te roken.
 • Muziek mag buiten niet afgespeeld worden.
 • Barbeque en open vuur zijn buiten niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan om mee te nemen.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken je vriendelijk hiermee duurzaam om te gaan.
 • Het verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan bij de reservering is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van twee personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Feestjes zijn verboden, het geven van een feestje kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst vanaf onze kant, zonder restitutie van de overige huurgelden.
 • Het verplaatsen van de inventarisatie zoals kasten en bedden, evenals apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van onze inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van servies en bestek voor de maaltijden buiten.

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen of vormen van overmacht.

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde vakantiehuisje behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden je dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien je schade of gebreken constateert, meld dit dan direct bij ons.

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van.
 • Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor het uitvallen of niet volledig functioneren van technische apparatuur, voorzieningen en het internet en TV.
 • De kosten voor het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen.

Mocht je alsnog een klacht willen indienen, dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning bij ons bekend te te zijn.

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het vakantiehuisje bezemschoon achter te laten;
 • De klaptafelset binnen te zetten;
 • Deur af te sluiten en de sleutel op de goede plaats achter te laten;
 • De ramen te openen en de luiken te sluiten;
 • Airco uit te zetten;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij ons.

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.